Zakładanie działalności gospodarczej

Gdy przedsiębiorca ma dobrze zaplanowaną własną działalność gospodarczą, dokonuje jej rejestracji – w gminie właściwej dla jego miejsca zamieszkania lub przez internet, wypełniając wniosek CEIDG-1 na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.epuap.gov.pl

Wniosek CEIDG-1
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CE- IDG) to spis przedsiębiorców – osób fizycznych, działających na terenie Polski. Aby dokonać rejestracji, potrzebne jest wypełnienie wniosku CEIDG-i.
Wniosek o wpis do CEIDG dla osoby pierwszy raz zakładającej działalność gospodarczą to jednocześnie:
• wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
• zgłoszenie do urzędu skarbowego w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-u),
• oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
• zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u).
We wniosku należy podać m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy, PESEL, adres zamieszkania, nazwę firmy, rodzaj działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
Forma opodatkowania
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej trzeba wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym.
Mamy do wyboru:
• opodatkowanie na zasadach ogólnych,
• ryczałt przychodów ewidencjonowanych,
• kartę podatkową.
Opłacanie składek
• W ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej powinno nastąpić zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych w ZUS-ie. Jeśli pro¬wadzenie firmy jest jedynym tytułem do
• ubezpieczenia, to składa on formularz ZUS ZUA.
• Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego również swoich pracowników
• (w ciągu siedmiu dni od momentu ich zatrudnienia).
Pieczątka firmowa
Każdy przedsiębiorca powinien ją wy¬robić. Jest konieczna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nic wynika to z przepisów prawa, jednak brak pieczątki uniemożliwia podejmowanie różnego rodzaju działań (np. potrzeb¬na jest do potwierdzenia dokumentów urzędowych, zatwierdzenia operacji bankowych).
Konto bankowe
Przepisy prawa nie nakładają również na przedsiębiorcę obowiązku posiadania konia firmowego, jednak rozliczenie z ZUS-cm, urzędem skarbowym i innymi przedsiębiorcami może być przeprowadzane jedynie za pośrednictwem banku. Udając się do wybranego banku w celu
PIP i sanepid
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP-u) i stacji sanitarnoepidemiologicznej (sanepidu) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia.
Założenie gabinetu kosmetycznego wy¬maga dodatkowo zezwolenia stacji sanitarno epidemiologicznej na prowadzenie działalności w danym lokalu. W celu uzyskania takiego pozwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce sanepidu właściwej ze względu na lokalizację naszego gabinetu.
zakładanie działalności gospodarczej https://bellalash.com/